Utbildningsvecka B vecka 45 2022


Jobbkategori

Kyrkomusiker

Utbildningsvecka A, B och C

vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund
– en del av den pastoralteologiska utbildningen för kyrkomusiker vid folkhögskola

För att få Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på C-nivå behöver du en folkhögskoleexamen i kyrko­musik (2 års heltidsstudier), praktik (8 veckor) och andra stiftsförlagda moment samt en pastoral­teologisk utbildning för kyrkomusiker (20 veckors heltidsstudier).

Väljer du det senare alternativet blir den totala studietiden på folkhögskolan 2,5 år. 17 veckor av pastoralteologin är förlagda till folkhögskolan, medan tre veckor genomförs som utbildnings­veckor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala respektive Lund. Studerande vid Mellansels folkhögskola och Geijerskolan reser företrädesvis till Uppsala, medan studerande vid Hjo folkhögskola och Oskarshamns folkhögskola i första hand gör sina veckor i Lund. Du som går en kyrkomusikerutbildning på folk­högskola kan välja mellan att 1) göra hela den pastoralteologiska utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala efter dina studier på folkhögskolan eller 2) göra större delen av den pastoralteologiska utbild­ningen på folkhögskolan, integrerat med den musikaliska utbildningen.

När anordnas veckorna?

De tre utbildningsveckorna vid utbildnings­institutet betecknas A, B och C och är planerade i tid och innehåll så att det är lämpligt att göra dem enligt nedanstående uppställning (med antagandet att studierna påbörjas en hösttermin, vilket är vanligast). 

För att ta reda på när respektive utbildningsvecka erbjuds kommande terminer, se utbildnings­institutets hemsida,

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/pastoralteologisk-utbildning-for-blivande-kantorer,
där infor­ma­tion kontinuerligt läggs ut om veckornas förläggning under läsåret.

studietermin vid folkhögskola 1 (höst) 2 (vår) 3 (höst) 4 (vår) 5 (höst)
utbildningsvecka - vecka A vecka B vecka C -
när i Uppsala? - vecka 8 vecka 45 vanligen någon av veckorna 16, 17, 18 el 19 * -
när i Lund? - vecka 9 vecka 45 vanligen någon av veckorna 16, 17, 18 el 19 * -

 

Folkhögskolan du går på förmedlar information och anmälningsblankett inför utbildnings­veckorna, men det är du själv som ansvarar för att i tid anmäla dig till veckorna direkt till utbildnings­institutet. När utbild­nings­institutet fått in din anmälan får du mer praktisk information om resa, boende etc till din mailadress.

Resor, boende, kost

För frukost och eventuellt ytterligare tillfällen då SKUI bjuder på förtäring ber vi dig ange på anmälningsblanketten om du har behov av specialkost eller om du har någon allergi eller annat vi bör känna till. Utbildningsinstitutet står för res- och boende­kostnader i samband med ut­bildningsveckorna. Frukost ingår. Övriga måltider får du bekosta själv. Om du vill att SKUI ska boka boende till dig, anger du detta vid anmälan, samt namnet på den du vill dela rum med. Vill du hellre ordna boende på annat sätt, bekostar du själv detta, liksom resor mellan boendet och utbildnings­lokalerna i Lund respektive Uppsala.

Veckornas ramtider

När du är på plats i Lund och Uppsala ser ram­tiderna för undervisningen normalt ut så här:

Måndag 10.00 – 17.00
Tisdag 8.30 – 17.00
Onsdag 8.30 – 17.00
Torsdag 8.30 – 17.00
Fredag: 8.30 – 12.15

Alla dagar hålls andakt eller mässa vid dagens början och efter lunch­pausen (ej fredag lunch).

Undervisningens innehåll

Vecka A, B och C syftar bland annat till att ge undervisningsmoment som inte så lätt låter sig anordnas på folkhögskolan och till att samverka med andra studerande vid utbildnings­institutet. Även om vi rekommenderar att du gör veckorna i ordningen A – B – C, är det möjligt att göra dem i an­nan ordning om du missat någon vecka p g a sjukdom eller liknande.

Veckornas ungefärliga upplägg ser du nedan. Av schematekniska eller andra skäl kan det förekomma variationer i innehåll och tim­fördelning. Angivet timtal avser 45-minuters­lektioner. Andakter och mässor tillkommer.

Vecka A

 • Konfirmander och unga, 8 tim
 • Diakoni, 4 tim
 • Mässans liturgiska sånger, 2 tim
 • Latin, 8 tim
 • Tro och växt, 2 tim

 Vecka B

 • Gudstjänst – om liturgik och dramaturgi, 4 tim
 • Konst och musik, 4 tim
 • Själavård, 4 tim
 • Svenska kyrkans organisation och demokrati, 4 tim
 • Tro och växt, 2 tim

Inför vecka B sker en introduktion med lärare från SKUI några veckor i förväg, digitalt eller på plats på folkhög­skolan.

Vecka C

 • Gudstjänst, samverkan med andra studerande, 4 tim
 • Ekumenik och religionsmöte, 10 tim
 • Kulturdiakoni, samverkan med diakonstuderande, 3 tim
 • Tro och växt, 2 tim

Aktuellt schema

När respektive vecka närmar sig kan du se ett aktuellt schema som du når via följande länk: https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/aktuellt-schema. Vid ”skola”, välj ”Svenska kyrkan”. Du som ska till Upp­sala använder förkortningen KmfUpp i fältet för klass, du som ska till Lund skriver KmfLu. Välj aktuell vecka.

Andaktslivets musik

De flesta av utbildningsinstitutets andakter och mässor planeras och genomförs av de guds­tjänstarbetslag som de helårsstuderande är indelade i. Vi ser gärna att du som kommer till en utbildningsvecka tar ansvar för musiken i någon av veckans andakter och mässor, kanske tillsammans med studiekam­rater från din skola. Du blir kontaktad i förväg om denna musik­medverkan.

Hitta till oss

Information om hur du hittar till oss i Lund respektive Uppsala finns här:

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/hitta-till-oss 

Personuppgifter

För att kunna hantera din anmälan och administ­rera och genomföra utbildningen kommer Svenska kyrkans utbildningsinstitut att behandla dina personuppgifter.

Utbildningsinstitutet är en del av Trossamfundet Svenska kyrkan, som i sin tur är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dina önskemål och dataskydds­förordningen samt andra regler som vi måste följa, exempelvis lagen om Svenska kyrkan (SFS 1998:1591).

Vi använder dina uppgifter under hela utbildningsperioden. Därefter kommer uppgifterna endast att lagras.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om och en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig under förutsättning att du kan styrka din identitet och att vi får lämna ut uppgifterna enligt lag. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade och under vissa förutsättningar raderade. Du får när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan det återkallas. Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften, till exempel bilden, endast får lagras.

Kontakt

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, vill återkalla ditt samtycke eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Kontaktperson är annelouise.liljedahl@svenskakyrkan.se eller Trossamfundet Svenska kyrkans dataskyddsombud kyrkokansliet.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se. Du har alltid rätt att klaga till Datainspektionen.

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter, läs mer här:

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/pastoralteologisk-utbildning-for-blivande-kantorer.

Anmälan

Här nedanför finner du anmälningsblankett och ytterligare information. Din anmälan behöver vi senast den 15 maj.

Om du har några frågor är du välkommen att maila annelouise.liljedahl@svenskakyrkan.se eller ringa 018-16 98 24.

Välkommen till Uppsala och Lund!

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.